วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านดอนธูป Ban Don Toop School

 วิสัยทัศน์

“สิ่งแวดล้อมดีเด่น เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน สุขภาพสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ส่งเสริมประชาธิปไตย ปลอดภัยจากยาเสพติด มีจิตสาธารณะ รักษาความเป็นไทย”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. เพิ่มโอกาสประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
3. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
5. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
7. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของทุกส่วนเกี่ยวข้อง

เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมดีเด่น มุ่งเน้นวิชาการ
อัตลักษณ์ พอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม