ศึกษานิเทศน์มานิเทศ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ได้มานิเทศติดตามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ (IEP) และได้นิเทศติดตามเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และมีคณะครูโรงเรียนบ้านบางรักษ์ ได้มาเยี่ยมและชมบรรยากาศในการนิเทศเพื่อนำไปปรับใช้กับโรงเรียนบ้านบางรักษ์