ปรับปรุงซ่อมเเซมเสาอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนบ้านดอนธูปได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยภายในโรงเรียน อันนำไปสู่การได้นำช่างมาปรับปรุง ซ่อมแซมเสาอาคารเรียนในส่วนที่ชำรุดพร้อมทั้งทาสีใหม่ เพื่อให้ภายในโรงเรียนมีระดับความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น