การประเมินรางวัลครูดีศรีสมุย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปได้ต้อนรับท่านคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีศรีสมุย ของนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป โดยได้มาประเมินแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน