กล้องวงจรเเละกระดานไวท์บอร์ด

เมื่อวันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยภายในโรงเรียน จึงได้มีการติดตั้งกล้องวงจรบริเวณภายในโรงเรียน เพื่อให้ภายในโรงเรียนมีระดับมาตรการความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นและพร้อมกันนี้ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมกระดานที่ชำรุดแล้วให้มีสภาพใหม่พร้อมสำหรับการใช้งานเพื่อทำการจัดการเรียนการสอน