นิเทศการสอน

เมื่อวันที่ 23-25 กุมพาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดการนิเทศชั้นเรียน และ การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนธูป เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน และความพร้อมของห้องเรียนของระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถม เพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูปทุกคน