ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2564

          โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป นายอภิเดช  จิตรมุ่งและคณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูปได้ไปศึกษาดูงานการจัดการนิเทศชั้นเรียนและการนิเทศการสอนของคณะครูโรงเรียนวัดแจ้ง ในระดับชั้นอนุบาล เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านดอนธูป