สอบNT

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้ดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test :NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563