กิจกรรมเยี่ยมบ้านบนระบบออนไลน์

โรงเรียนบ้านดอนธูปมุ่งมั่นพัฒนาสู่วิถีใหม่วิถีคุณภาพ..ตามเป้าหมายของ สพฐ. 1.เด็กต้องได้เรียน 2.ผู้ปกครองเชื่อมั่น 3.ครูและนักเรียนต้องปลอดภัยด้วยกิจกรรมเยี่ยมบ้านบนระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง