ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน

 ทางโรงเรียนบ้านดอนธูป มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หากสถานการณ์คลี่คลายแล้วและสามารถเปิดเรียนก่อนกำหนด ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป