เลื่อนเปิดเทอม

 ทางโรงเรียนบ้านดอนธูป จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand ผสมการจัดการสอนแบบ Online ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปจึงจัดประชุมผู้ปกครองแบบ Social Distancing ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงและอธิบายเรื่องต่างๆ โดยให้ผู้ปกครองมาประชุม พร้อมรับใบงาน หนังสือเรียน เงินค่าอาหารกลางวัน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และนมโรงเรียน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ตามช่วงเวลาที่แนบเอกสารท้ายประกาศนี้