ประชุมผู้ปกครองนักเรียน1/2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูป จัดกิจจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างควาวสัมพันธ์และรับฟังนโยบายในการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมแบบ Social Distancing เพื่อรักษาระยะห่าง ตามาตรการของ ศบค