การสอน Online

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online เป็นวันแรก ซึ่งครูผู้สอนทุกท่านได้ใช้สื่อแอปพลิเคชัน Line ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ซึ่งวันนี้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและสนุกสนานกับการเรียนออนไลน์