ขยายเวลาสอนOn-Hand

ทางโรงเรียนบ้านดอนธูป ขยายเวลาการจัดการเรียนรู้รูปแบบ On-Hand และ Online เพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มีอุปกรณ์ ตามตารางเรียน Online ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โรงเรียนบ้านดอนธูป จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียน มาส่งและรับใบงานพร้อมเงินค่าอาหารกลางวัน โดยมารับที่โรงเรียนบ้านดอนธูป ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ตามช่วงเวลาที่แนบเอกสารท้ายประกาศนี้