สอนOnline

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ที่ผ่านนมา คุณครูทุกท่านได้ตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนยังคงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการเรียนการสอน