กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน )ประจำปี 2564 โดยในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดกับนักเรียนเเละกิจกรรมการประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด “นักเรียน บ.ธ. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ผ่านช่องทางการสอนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงโทษของยาเสพติด