ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1ก.ค.64

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมวางแผนปรึกษาปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายวรรณพล มีเดช ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โอกาสนี้ด้วย