ขยายเวลาสอน On Hand

เนื่องจากปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่ยุติลงและยังพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในกลุ่มนักเรียน ครู และบุคลากร ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนธูป จึงประกาศขยายเวลาให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนในรูปแบบ On Hand บวก On line    จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  และเปิดเรียนแบบปกติ (On site) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป