ผอ.เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564  นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ได้เป็นวิทยากรการอบรมปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการอบรมแบ่งเป็น 2 วัน คือวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และวันที่ 10 สิงหาคม 2564