ผอ.เป็นวิทยากร

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูปได้เป็นวิทยากรการอบรบเชิงปฏิบัติการนำทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และใช้เครื่องมือ google site ออกแบบสร้างนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน ใช้หลักการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1