รับเงินเยียวยา 2564

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้แจกเงินให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช่จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน จำนวนเงิน 2000 บาท