ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่2/2564

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมวางแผนปรึกษาหารือแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19)เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายวรรณพล มีเดช ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาเเละเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลลิปะน้อยทุกท่านที่มาร่วมประชุม ณ โอกาสนี้ด้วย