คณะครูและบุคลากร

1

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป

2

นางสาวดลพร ทองเหลือ
ครู คศ.1

สอนสังคม

3

นางสาวจริญญา ปิ่นพงค์
ครู คศ.1

สอนประถมศึกษา

4

ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ภิวัฒน์ แก้วเหลา
ครูผู้ช่วย

สอนคณิตศาสตร์

5

นางสาวซูวัยบัส บินเจ๊ะอารง
ครูผู้ช่วย

สอนภาษาไทย

6

นางสาวนิตยา เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย

สอนปฐมวัย

7

นางสาวฤทัยพร จิตตวรพงศ์
ครูผู้ช่วย

สอนวิทยาศาสตร์

8

นางสาวอรอุมา กะลาสี
ครูผู้ช่วย

สอนภาษาอังกฤษ

9

นางสาวพิมพิศา จันทรมณี
ครูผู้ช่วย

สอนปฐมวัย

10

นางสาวนันทนา ศรีนุ่น
ครูผู้ช่วย

สอนการงานและเทคโนโลยี

11

นางสาววรรณา วรรณรน
ครู คศ.1

สอนปฐมวัย

12

นางเบญจวรรณ  รอบคอบ
ครู คศ.1

สอนคณิตศาสตร์

13

นางสาวอุไรวรรณ หนูนะ
ครูพี่เลี้ยง

สอนปฐมวัย

14

นางสาวเกตุกนก ด่วนเดิน
ครูพี่เลี้ยง

สอนปฐมวัย

15

นางสาวศิรินทรา ทองศรี
ครูธุรการ