คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1
นายวรรณพล มีเดช
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
นางจุติมา จิตรจง
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3
นางสาวดลพร ทองเหลือ
กรรมการผู้แทนครู
4
นายวิสุทธิ์ นาคเพชรพูล
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5
นางสาวเพชรดารัตน์ บุญจันทร์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6
นายชัยโรจน์ จิตรจง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7นางกัลยา รัตนกาจญน์
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8
นายศิริชัย ทองจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นายอภิเดช  จิตรมุ่ง
กรรมการและเลขานุการ