วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านดอนธูป Ban Don Toop School

 วิสัยทัศน์

“โรงเรียนประสิทธิภาพสูง มุ่งพัฒนาสมรรถนะ สร้างคนเก่งที่ดี ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานสากลและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
3. พัฒนา เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบ บูรณาการ และประสานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ
๒. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล มีสมรรถนะตามหลักสูตร และมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีสมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่ความเป็นมืออาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนางาน มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
5. ชุมชน องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและทำงานเชิงบูรณาการ

เอกลักษณ์ โรงเรียนชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อัตลักษณ์ พอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม