ประวัติความเป็นมา

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านดอนธูป(BaanDonToop School)

วันสถาปนาโรงเรียน : 29/03/2517

สีประจำโรงเรียน :

     สี ทะเล (สีน้ำเงิน) หมายถึง แหล่งกำเนิดความดี และจะรักษาไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม
     สี ทอง (สีเหลือง) หมายถึง เป็นสิ่งที่มีคุณค่า แม้ว่าจะอยู่ในภาวะใด ย่อมมีคุณค่าประดุจทองคำ

อักษรย่อโรงเรียน : บ.ธ.

โรงเรียนบ้านดอนธูป ตั้งอยู่ บ้านกรอกพันรา หมู่ที่ ๑ ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนนี้ได้เริ่มตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ชื่อว่า โรงเรียนบ้านดอนธูป ตั้งอยู่ บ้านกรอกพันรา หมู่ที่ ๑ ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดตั้งโรงเรียนนี้มีพระมหากลีบ วรปญฺโญ รักษาการเจ้าสำนักสงฆ์ดอนธูป เป็นประธานการจัดสร้างโรงเรียนนี้พร้อมด้วยประชาชนและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลนี้ ร่วมกันสละเงินสมทบทุนซื้อที่ดินแห่งนี้เป็นที่ตั้งอาคารเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ๒ งาน และราคาที่ดินแปลงนี้ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมกันนั้นก็ได้ติดต่อขออนุญาตตั้งโรงเรียน ตามหนังสือ อสฎ. ๐๑/๗๗๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๗

ส่วนอาคารเรียนนั้นได้ช่วยกันสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวและได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนตามหนังสือที่ อ.สฎ ๐๑/๗๙๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เปิดเรียนในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๑๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๘ นายวิชัย สุทธวิพร ครูโท โรงเรียนวัดแจ้งมาเป็นครูใหญ่ คนแรก โดยใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ