คณะครูและบุคลากร

1

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป

2

นางสาวดลพร ทองเหลือ
ครู คศ.2

สอนสังคม

3

นางสาวจริญญา ปิ่นพงค์
ครู คศ.1

สอนประถมศึกษา

4

ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ภิวัฒน์ แก้วเหลา
ครู คศ.1

สอนคณิตศาสตร์

5

นางสาวซูวัยบัส บินเจ๊ะอารง
ครู คศ.1

สอนภาษาไทย

6

นางสาวนิตยา เกตุแก้ว
ครู คศ.1

สอนปฐมวัย

7

นางสาวฤทัยพร จิตตวรพงศ์
ครู คศ.1

สอนวิทยาศาสตร์

8

นางสาวอรอุมา กะลาสี
ครู คศ.1

สอนภาษาอังกฤษ

9

นางสาวพิมพิศา จันทรมณี
ครู คศ.1

สอนปฐมวัย

10

นางสาวนันทนา ศรีนุ่น
ครู คศ.1

สอนการงานและเทคโนโลยี

11

นางสาววรรณา บรรณรน
ครู คศ.1

สอนปฐมวัย

12

นางเบ็ญจวรรณ  รอบคอบ
ครู คศ.1

สอนคณิตศาสตร์

13

นางสาวอุไรวรรณ หนูนะ
ครูพี่เลี้ยง

สอนปฐมวัย

14

นางสาวเกตุกนก ด่วนเดิน
ครูพี่เลี้ยง

สอนปฐมวัย

15

นางสาวศิรินทรา ทองศรี
ครูธุรการ