เอกสารงานโรงเรียน

ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์

บันทึกขอจัดโครงการและงบประมาณ

บันทึกขอซื้อขอจ้าง

ฝ่ายวิชาการ

แบบ พฐ.02 แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

แบบ พฐ.04 แบบสำรวจเด็กเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคัน หรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน

แบบ พฐ.05 รายงานผลการสำรวจข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ

แบบ พฐ.09 หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน

แบบ พฐ.10 หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาศึกษาต่อมัธยมศึกษา

แบบ พฐ.11 แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน

แบบ พฐ.12 แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา

แบบ พฐ.12-1 บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบ พฐ.12-2 บัญชีรายชื่อเด็กในเขตพื้นที่บริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา

แบบ พฐ.12-3 แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาเข้าเรียนระดับประถมศึกษา

แบบ พฐ.12-4 แบบสรุปผลการรับนักเรียน

แบบ พฐ.13 แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

แบบ พฐ.13-1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

แบบ พฐ.14 แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน

แบบ พฐ.15 แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน

แบบ พฐ.16 แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

แบบ พฐ.17 แบบหนังสือเตือนผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน

แบบ พฐ.17-1 แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน

แบบ พฐ.18 แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

แบบ พฐ.18-1 แบบหนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

แบบ พฐ.18-2 แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

แบบ พฐ.19 คำร้องขอย้ายนักเรียน

แบบ พฐ.19-1 แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า

แบบ พฐ.19-2 แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน

แบบ พฐ.19-3 แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน

แบบ พฐ.20 แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน

แบบ พฐ.20-1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน

แบบ พฐ.20-2 แบบหนังสือการจำหน่ายนักเรียน

แบบ พฐ.20-3 แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน

แบบ พฐ.20-4 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน

แบบ พฐ.23 แบบรับรองการไม่มีตัวตน

แบบ พฐ.25 แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนเด็ก

 

แบบหาประสิทธิภาพการสอน

แบบหาประสิทธิภาพกลุ่มสาระ

ปพ5-6 สำหรับประถมศึกษาต้น

ปพ5-6 สำหรับประถมศึกษาปลาย

ฝ่ายบุคคล

แบบคำสั่งไปราชการ