ผอ.วิทยากรอบรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูปเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาการเขียนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดนอก อ. ดอกสัก จ.สุราษฎร์ธานี