MOE Safety Center

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูปทุกท่านค่ะ ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าลิงค์ https://www.moesafetycenter.com/login เพื่อทำการสมัครสมาชิกเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานศึกษาเเละบุตรหลานของผู้ปกครอง ทางเพจโรงเรียนจะมีคู่มือขั้นตอนการสมัครเเละการใช้งานของระบบ ด้านล่างนี้ค่ะ