มอบทุนการศึกษา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เด็กหญิงนิตยา เจริญรัมย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน จากมูลนิธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ ณ วัดศรีทวีป ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอกราบขอบพระคุณอย่างที่สูงค่ะ