กีฬาเครื่อข่ายสมุย1

วันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูปได้ร่วมกิจกรรม กีฬาสายสัมพันธ์ครูและบุคลากรเครือข่ายสมุย 1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร และเพื่อนครู ณ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี