ประกาศโรงเรียนบ้านดอนธูป

ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัด ให้กลับเข้ามาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียน 14 วัน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ท่านสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ คำสั่ง

ได้ทางเพจโรงเรียนบ้านดอนธูปและ www.bdt.ac.th

หมายเหตุ โรงเรียนบ้านดอนธูปเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564