สอบปลายภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนบ้านดอนธูป จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามตารางสอบดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2565 โดยได้มีนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของการดำเนินการสอบ