สอบปลายภาคเรียน 2/2565

วันที่ 13 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดยนางสาวจริญญา  ปิ่นพงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการได้เยี่ยมชมความเรียบร้อย   การดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เพื่อเป็นการทดสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีคณะกรรมการในการจัดสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ