วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป ขอพระราชทานกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566