ปรับปรุงระบบน้ำ

เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบน้ำภายในโรงเรียน โดยมีการเพิ่มปั๊มน้ำใหม่และวางถังเก็บน้ำเพื่อสะดวกต่อการใช้งานในด้านการใช้น้ำอุปโภค