สอบปลายภาค 2563

โรงเรียนบ้านดอนธูป จัดการสอบวัดผลปลายปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามตารางสอบดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 30-31มีนาคม 2564 โดยได้มีนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของการดำเนินการสอบ