เลื่อนเปิดเทอมเเละรายงานตัวนักเรียนป.1

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทางโรงเรียนบ้านดอนธูป มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) จึงเลื่อนการเบิดภาดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และเพื่อให้การรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงขอเลื่อนการรายงานตัวนักเรียน จากเดิมวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2564