มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเมตตา โดยนายแพทย์สุวิทย์ นันทพานิช จำนวน 7 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ณ ห้องประชุม โรงแรมสมุย ปาลม์ บีช รีสอรท์ อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่