ประเมิน ค.ศ.3 ผอ.

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ และนายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดกลาง เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป