จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการ อภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูปเป็นประธาน และคณะครูเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป