กิจกรรมคาราวานครอบครัว

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดกิจกรรมคาราวานครอบครัว ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมคาราวานครอบครัวเพื่อเสริมสร้างให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง