อบรม Active Learning

วันที่ 3 กันยายน 2565 ท่านผู้อำนวยการ อภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูปได้มอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมอบรมการพัฒนาฐานสมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training เเละเเสดงมุฑิตาจิต เเด่ท่าน ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 เนื่องในโอกาสจะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี