วันครู 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันครู อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อน้อมระลึก แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อวิชาชีพครู