ประชุมกรรมการสถานศึกษา 2/2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายวรรณพล มีเดช ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โอกาสนี้ด้วย