นิเทศการสอน

วันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดย นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการออกติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565