กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (สำรองเเละสามัญ) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านดอนธุป เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้มีระเบียบวินัย มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น