เข้าค่ายลูกเสือ

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูป ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์ อ.1-อ.3 ลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอภิเดช จิตรมุ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกให้นำประสบการณ์จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการประเมินผลลูกเสือ