ทัศนศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูปและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ การเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายวิภาวดีรังสิตกองทัพภาคที่ 4 และเข้าชม hug village เพื่อดูการแสดงของม้าและให้อาหารแพะ